Statut

STATUT FUNDACJI „TWOJA RODZINA”

ROZDZIAŁ I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Twoja Rodzina”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Tołłoczko zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nidzicy przy ul. Ogrodowej Nr 1 lok. II dnia 12.09.2018r. Repetytorium A numer 5301/2018 prowadzonej przez Notariusz Danutę Raduszewską.

§2
Patronem Fundacji jest Matka Boża Gietrzwałdzka i św. Józef.

§3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§4
Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. O Fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz 203 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz w niniejszym Statucie.

§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Nidzica.

§6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§7
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, zakłady, filie, a także może przystępować do innych podmiotów i fundacji.

§8
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§9
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej.

§10

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Twoja Rodzina”

§11
Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

ROZDZIAŁ II:

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§12
Głównym celem Fundacji jest krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego przez wszechstronną pomoc małżeństwom i rodzinom, działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą, ekologiczną, kulturalną, a także działalność z zakresu ochrony i promocji życia i zdrowia ludzkiego oraz pomocy społecznej.

§13
Celami szczegółowymi Fundacji są:

 1. Wspieranie małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego,
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa zapobiegających patologiom społecznym,
 3. Formacja dzieci i młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne,
 4. Wspomaganie członków rodziny w budowaniu relacji międzyosobowych,
 5. Propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie między kobietą i mężczyzną,
 6. Pomoc rodzicom we wspólnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych;
 7. Przygotowywanie kandydatów do świadomego zawierania sakramentu małżeństwa oraz młodych małżonków do pełnienia roli rodziców;
 8. Promowanie i wspieranie systemu pieczy zastępczej,
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
 10. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym;
 11. Wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w kryzysie emocjonalnym,
 12. Terapia małżeństw i rodzin patologicznych oraz osób wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
 13. Fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczno-prawnicza i duszpasterska dla małżeństw i rodzin,
 14. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości rodziny wzorców zachowań społecznych,
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 16. Promowanie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 17. Ochrona oraz promocja zdrowia i życia ludzkiego,
 18. Wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci,
 19. Promowanie naturalnych metod rozpoznawania płodności (NPR), naturalnych rodzinnych porodów, karmieniu piersią i naprotechnologii,
 20. Promowanie zdrowej lokalnej żywności,
 21. Promowanie, szczególnie w rodzinach, aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia,
 22. Pomoc oraz współpraca z kościołami, wspólnotami i innym organizacjami chrześcijańskimi, których cele są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji,
 23. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty członków Fundacji,
 24. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 25. Wspieranie polskich małżeństw i rodzin przebywających poza granicami Rzeczpospolitej,
 26. Działalność ewangelizacyjna,
 27. Działalność oświatowa i kulturalna,
 28. Edukacja i formacja chrześcijańska,
 29. Pomoc w rozwoju i wydobywaniu indywidualnych talentów człowieka,
 30. Propagowanie Pisma Świętego i literatury religijnej,
 31. Poznawanie oraz dowartościowanie żydowskich korzeni chrześcijaństwa,
 32. Promocja kultury i artystów chrześcijańskich,
 33. Promocja i organizacja wolontariatu.

§14
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom oraz wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawach dla nich ważnych i trudnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, wsparcia terapeutycznego, mediacji rodzinnych, interwencji kryzysowych oraz psychoterapii;
 2. Prowadzenie warsztatów, treningów, szkoleń, kursów, konferencji, poradnictwa biblijnego dla małżeństw, rodziców, wychowawców, zakochanych i narzeczonych, dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. Działania profilaktyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny;
 4. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej;
 5. Tworzenie, aktywizację i animację środowisk prorodzinnych;
 6. Propagowanie i pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej;
 7. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
 8. Działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą;
 9. Działalność wydawniczą, poligraficzną, wystawienniczą, multimedialną, rękodzielniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
 10. Organizowanie koncertów, jarmarków, went, aukcji, festynów, wystaw, wernisaży, happeningów, kampanii informacyjnych, rekolekcji, pielgrzymek, wycieczek, konkursów, plenerów i innych imprez kulturalnych; zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskiwanie środków materialnych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji;
 11. Prowadzenie audycji, programów, odczytów w rozgłośniach radiowych i stacji telewizyjnych;
 12. Kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia, szczególnie osób, które w przyszłości mogłyby działać na rzecz rodziny;
 13. Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 14. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania
 15. Promowanie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego;
 16. Organizowanie, przygotowywanie i wyposażenie miejsc modlitwy;
 17. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin;
 18. Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki;
 19. Współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji;
 20. Podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 21. Udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji;
 22. Organizowanie inicjatyw na rzecz realizacji konkretnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia lokalnej społeczności;
 23. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej przez redakcję i wydawanie utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozpowszechnianie ulotek,
 24. Organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych, oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne;
 25. Inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami, szczególnie w społecznościach lokalnych.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§15

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

§16

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§17

 1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
  3. zbiórek i imprez publicznych
  4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  6. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  7. wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego,
  8. odsetek bankowych.
  9. dochodów z darów
  10. funduszu założycielskiego
  11. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
  12. wpływów z działalności statutowej Fundacji
  13. funduszy programów UE
 3. Fundacja przeznacza cały swój dochód na działalność statutową.

§18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§19
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji; gdy darczyńca nie zastrzega konkretnego przeznaczenia, wówczas dochody te mogą zostać wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji.

§20
Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek  lub  zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań w stosunku  do  jej  członków,  członków organów  lub pracowników  oraz  osób,  z którymi  członkowie,  członkowie  organów oraz  pracownicy  organizacji  pozostają  w związku  małżeńskim,  we wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w linii  bocznej  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§20

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych – równowartość tej kwoty w walucie obcej, mogą uzyskać – o ile wyrażą na to zgodę – tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Twoja Rodzina”.
 2. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Twoja Rodzina” ma charakter osobisty.
 3. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Twoja Rodzina” nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną warunków określonych w pkt. 1.
 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w USD, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w złotych, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do USD, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku
  z którą równowartość ta jest ustalana.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§21

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Cały dochód Fundacji, w tym osiągany z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.
 3. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 4. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

§22
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

 1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 4. działalność wspomagająca edukację
 5. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 6. działalność organizacji religijnych
 7. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 8. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 9. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 10. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 11. pozostałe drukowanie
 12. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 13. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
 14. przygotowywanie i podawanie napojów
 15. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 16. działalność agencji reklamowych
 17. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 18. działalność związana z tłumaczeniami
 19. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych
 21. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 23. pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 24. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

§23

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI
§24

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji zwane dalej odpowiednio: Zarządem i Radą.
 2. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Rada są powoływane przez Fundatorkę. Następny Zarząd i Rada wskazane zostają odpowiednio przez Zarząd i Radę ustępującą przez głosowanie i wybór bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków.
 3. Członków Zarządu i Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją odpowiednio: Zarząd i Rada
 4. Kadencje Zarządu i Rady trwają 4 lata. Członkowie mogę pełnić swe funkcje więcej niż jedną kadencję.
 5. Fundatorka może być członkiem Zarządu lub Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Zarząd i Rada odbywają posiedzenia w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
 8. Zarząd i Rada podejmują decyzje w formie uchwał.
 9. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związkach małżeńskich, konkubinatu, pokrewieństwa, powinowactwa ani w stosunku podległości służbowej.
 10. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 11. Członkowie Rady i Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 12. Członkostwo w Zarządzie oraz w Radzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  3. śmierci członka
  4. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków, stwierdzone przez zarząd w stosunku do członka zarządu oraz przez radę w stosunku do członka rady.
  5. nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej ponad 6 miesięcy
  6. istotnego naruszenia postanowień statutu
  7. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji

ZARZĄD

§25

 1. Do zakresu obowiązków Zarządu należy:
  1. kierowanie Fundacją i przestrzeganie jej celów
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
  4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
  5. tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych i pomocniczych Fundacji
  6. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania pracowników
  8. dokonywanie zmian w statucie
  9. podejmowanie decyzji w zakresie rejestracji i prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej
  10. uchwala regulaminy
 2. Zarząd składa się z przynajmniej 3 (trzech) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa
 3. Fundację na zewnątrz reprezentuje prezes lub dwóch członków zarządu łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa 2(dwóch) członków Zarządu w tym Prezes. W zakresie zwykłego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady. Członkowie Rady w takim przypadku nie mają prawa głosu.
 6. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Poszczególni członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Zarząd jednomyślną uchwałą pozostałych członków Zarządu.

RADA

§26

 1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych.
 2. Rada składa się z przynajmniej 3 (trzech) osób, w tym Przewodniczącego Rady.
 3. Członkiem Rady może być również osoba prawna, która posiadając jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej reprezentowania.
 4. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. kontrola działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
  3. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
 5. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 6. Posiedzenia Rady zwołuje się listami poleconymi lub, o ile członkowie Rady wyrazili na to pisemną zgodę, pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie.
 7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.
 8. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu w takim przypadku nie posiadają prawa głosu.
 11. Poszczególni członkowie Rady mogą zostać odwołani przez Radę jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§27

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków w tym Prezesa.
 3. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów i tylko wówczas jeżeli w wyniku takiego połączenia nie uległby istotnej zmianie cel Fundacji.
 4. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 jej członków.
 5. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 6. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady w drodze uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków.
 7. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach
 9. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd.
 10. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

Nidzica, 06.03.2019

Fundator

Agnieszka Tołłoczko